اطلاعیه دریافت کمیسیون مازاد آژانس های همکار برای فروش در مسیرهای وارنا، لارناکا و کوش آداسی


آژانس های همکار الی گشت که فروششان در پکیج های وارنا، لارناکا و کوش آداسی در هفته جاری به تعداد فروش زیر برسد، کمیسیون مازاد زیر به عنوان اعتبار خرید به حساب آژانسشان بازگردانده خواهد شد و می توانند در خریدهای آینده خود از این اعتبار استفاده کنند.

اعطای کمیسیون مازاد به شرح زیر است:

  • آژانس هایی که ۳۵ نفر فروش داشته باشند، ۳ % کمیسیون مازاد به عنوان اعتبار خرید دریافت خواهند کرد.
  • آژانس هایی که ۲۵ نفر فروش داشته باشند، ۲ % کمیسیون مازاد به عنوان اعتبار خرید دریافت خواهند کرد.
  • آژانس هایی که ۱۵ نفر فروش داشته باشند، ۱ % کمیسیون مازاد به عنوان اعتبار خرید دریافت خواهند کرد.

Leave a Comment