آشنایی با انواع ورزش های آبی


کشتیرانی | Sailing

به صورت تخصصی در انواع ورزش های آبی هر ورزشی که با وسیله یا ماشینی که بر روی آب رانده می شود می تواند در این گروه قرار بگیرد. کشتیرانی یک ورزش بسیار رقابتی است و بسیاری از مسابقات مانند مسابقات جهانی کشتیرانی، مسابقات جهانی کشتیرانی برای جوانان، مردان و زنان به صورت دسته های مجزا در المپیک برگزار می شود.

منبع: thrillspire.com

Leave a Comment