هنگام عبور از این پل ها وحشت خواهید کرد! + تصویر


پل های میمون، ویتنام | Monkey bridges, Vietnam

در حال حاضر، پل های میمون زیادی در ویتنام وجود دارند. این پل ها همچنین انواع مختلفی در دلتای مکونگ دارند و هیچکدام شبیه به هم نیستند. وقتی این پل ها را از نزدیک ببینید، تصور می کنید که فقط یک میمون می تواند از روی آن عبور کند. ولی در واقع تعداد زیادی از مردم محلی ویتنام هر روز بارها از روی این پل ها عبور می کنند.

پل های میمون، معمولا از یک قطعه بامبو ساخته شده اند. افرادی که از روی این پل ها عبور می کنند، در هنگام رد شدن، حالتی مانند میمون پیدا می کنند. به همین دلیل خنده دار، نام این پل های ترسناک را پل های میمون گذاشته اند.

Leave a Comment