زیر این دستگاه های شکنجه باستانی حتما اعتراف خواهید کرد! + تصویر


میل لنگ های روده  | Intestinal Crank

شاید این یکی از بدترین شکنجه های تاریخ بشریت باشد. ابتدا شکافی در دل فرد متهم ایجاد می کردند، انتهای روده را به یک میل لنگ متصل می کردند و با چرخاندن آن روده را از از شکم فرد در حالی که زنده است جدا می ساختند.

Leave a Comment