فسیل هایی که هنوز هیچ علمی قادر به توضیحشان نیست!


انسان نالِدی یا هومو نالدی

از زمان کشف فسیل اولین انسان های هومونی یا نخستینیان، دانشمندان تحقیق روی مکان هایی که این فسیل ها بیشتر دیده می شد را بیشتر کرده اند. اما همه تحقیقات به یکباره دچار سردرگمی شد؛ زمانی که در سال ۲۰۱۵، یک فسیل نالدی را در آفریقای جنوبی کشف کردند که به هیچ وجه به دیگر فسیل های خانواده انسان شبیه یا مرتبط نبود و از آن پس، آن را به نام هومو نالدی خواندند.

فسیل های Homo naledi مکان عجیبی را در درخت خانواده انسانی اشغال می کنند که همین هم باعث شده است برخی از محققان پیشنهاد کنند که آنها واقعا انسان نبوده اند. عجیب و غریب این است که این فسیل ها قدمتی کمتر از ۳۵۰،۰۰۰ سال داشته اند، به این معنی که درست قبل از انسان خردمند (Homo sapiens) زندگی می کردند. در هنگام تجزیه و تحلیل رفتار، آنها بیشتر اسرارآمیز می شوند. تمام فسیل ها در یک سوراخ بزرگ تدفین یافت شدند که همین هم باعث شده که فسیل های نالدی هنوز هم عجیب و غریب در نظر گرفته شوند.

Leave a Comment